PRIVACY

De meeste informatie op of via deze website van RESPONSUM staat te uwer beschikking zonder dat persoonsgegevens verstrekt dienen te worden. Indien dit het geval zou zijn, worden deze in de bestanden van RESPONSUM opgenomen. Deze gegevens worden verwerkt met als doel u als potentiële klant te kunnen contacteren al dan niet via direct marketing. RESPONSUM is een vzw.

Het verwerken van persoonsgegevens via deze website is onderworpen aan het Belgisch recht (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Conform de toepasselijke Belgische wetgeving heeft u steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kan u de juistheid ervan nagaan en desgevallend laten verbeteren. Tevens heeft u het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden.

Hiervoor of indien u vragen m.b.t. ons privacybeleid heeft, kan u contact opnemen met G. Pellegrini, Concept & Marketing Manager, Beemdstraat 30 • 3723 GUIGOVEN of een e-mail verzenden naar welcome@RESPONSUM.be