CONDITIONS

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onderstaande verkoopsvoorwaarden geldig.

 1. Bestellingen in regel door de koper ondertekend of online reserveringen via onze inschrijvingsmodule, kunnen niet worden vernietigd behoudens binnen de hierna vermelde wettelijke verzakingstermijn ingeval van verkoop op afstand. Binnen 7 werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van het contract / de bestelling, heeft – ingeval van verkoop op afstand – de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn. Indien de koper de goederen ontvangen heeft en volgens de voornoemde procedure afziet van de aankoop, is de koper ertoe gehouden deze goederen op zijn kosten aan de verkoper terug te bezorgen.
 2. Portokosten zijn ten laste van de bestemmeling en worden berekend op basis van de geldende normen toegepast door de nationale vervoerbedrijven van, magazine, producten, relatiegeschenken, boeken of CD’s.
 3. Verzendingen gebeuren steeds op risico en verantwoordelijkheid van de klant, ongeacht het vervoermiddel.
 4. De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij een andere overeenkomst gesloten werd.
 5. Eventuele klachten dienen toe te komen binnen de 8 dagen na de levering.
 6. Schuldvorderingen welke mits tussenkomst van derden moeten worden geïnd, worden verhoogd met 10%, met een minimum van € 50.
 7. Ingeval van niet tijdige betaling heeft RESPONSUM vzw het recht een nalatigheidsinterest aan te rekenen van 1,5% per maand. Na aangetekende ingebrekestelling zal daarenboven het factuurbedrag met 20% verhoogd worden als schadeloosstelling.
 8. Zolang de bestemmeling de factuur niet volledig heeft betaald, blijven de geleverde goederen volledig en uitsluitend eigendom van RESPONSUM vzw. Bij doorlevering van goederen aan derden dient de bestemmeling van de factuur hun dit eigendomsvoorbehoud ter kennis te brengen.

Inroepbaarheid

 1. De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

Reproductierechten

 1. Het gebruik van onze documenten en producten is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is onderhavig document. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke bepalingen behouden wij de intellectueleeigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan van een document niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de onafscheidelijke vermelding van onze naam.
 2. De eventuele afgifte van negatieven, transparanten, drukklaarfilmen, schetsen, lay-out en dia’s in kader van enig welke opdracht blijven onze eigendom.
 3. Het gebruik van onze documenten en producten gebeurt op en valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die opdeze documenten en producten afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan. Indien de reproductierechtenworden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs betaald is. Onze documenten en producten kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.
 4. In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocedé of elektronische, digitale of analogische manipulatie, enz.) mag ereen nieuw origineel of kopie van welke aard ook van de door ons geleverde documenten gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 5. De klant moet de morele rechten die aan onze werken verbonden zijn, respecteren. De klant verbindt er zich zo toe de integriteit van onze werken te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle klanten en merken samenwerkend met RESPONSUM vallen ook onder deze rechten en plichten. Onze naam en logo moet duidelijk en ondubbelzinnig vermeld worden bij elk afgeleverd werk en product. Hergebruik van digitaal materiaal of reproduceren van bestaande drukwerken zonder onze voorgaande schriftelijke toestemming is verboden.
 6. Bij gebrek behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-tarief. Bij elk gebruik dat niet door ons was toegestaan hebben wij eveneens automatisch recht op een minimale vergoeding gebaseerd op het SOFAM-tarief.

De klant verbindt er zich formeel toe om ons binnen de 15 dagen na het drukken of verspreiden van de publicatie een bewijsexemplaar te bezorgen. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding zijn alle rechten (kabel, audiovisuele exploitatie, privékopie, uitgave, enz.) voorbehouden.

Bestelling

 1. Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de bestelbon
  trouw en naar best vermogen te respecteren.

Annulering

 1. Wanneer een bestelling door een klant wordt geannuleerd,
  heeft de benadeelde partij recht op een vergoeding, dewelke overeenstemt met de gemaakte kosten en de winstderving. Deze vergoeding komt overeen 50% op de gedane bestelling of overeenkomst.

Studies, voorontwerpen, proeven, levering op zicht

 1. Al onze studies, ontwerpen, voorontwerpen en proeven (foto’s, tekeningen, schetsen, modellen, digitale bestanden, teksten, video’s enz…) (alsook onder de werknamen RESPONSUM die niet binnen de voorziene periode door een definitieve bestelling gevolgd worden, worden aan de klant gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten In dat geval is geen enkel gebruik, op welke manier dan ook van onze studies, ontwerpen, voorontwerpen en proeven (foto’s, tekeningen, schetsen, modellen, digitale bestanden, teksten, video’s enz…) toegestaan en zal bovendien het voorwerp uitmaken van gerechtelijke procedures in kader van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten.

Afgeleide werken

 1. Copywriting, vertalingen en adapties kunnen enkel worden uitgevoerd mits onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Copywriting, vertalingen en adapties moeten trouw blijven aan het voorafbestaande werk.

Werken op bestelling

 1. De bepalingen omtrent het werken op bestelling worden beheerst door de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten.

Reclame

 1. Elke vorm van reclameactiviteit valt onder de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten.

Aansprakelijkheid

 1. Digitale proeven, proeven, maquettes of mock-ups gelden slechts als indicatie van het te leveren goed, documenten of te verschaffen dienst en zijn geenszins bindend voor het uit- eindelijke resultaat, dit door de technische beperkingen van allerlei aard. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke bepaling, heeft de levering plaats op ons adres. De afgeleverde producten, documenten evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en ten laste van de klant. Deze is eveneens aansprakelijk voor de documenten die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan.

Leveringstermijn

 1. Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbinden wij ons ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken uit de sector. Indien de overeengekomen leveringstermijn uitsluitend door ons toedoen niet gerespecteerd wordt en op voorwaarde dat de klant geen enkele wijziging heeft aangebracht aan de bepalingen van de bestelbon, verbinden wij ons ertoe om de overeengekomen prijs met 15% te verminderen. Indien de klant vraagt om de leveringstermijn te verkorten, behouden wij ons het recht voor om het oorspronkelijke bedrag van de bestelling met ten minste 25% te vermeerderen

Klachten

 1. Eventuele reclamaties, zowel voor zichtbare als verborgen gebreken, dienen te gebeuren binnen de 8 dagen na de levering van de documenten of producten. De facturen worden beschouwd als definitief aanvaard, zowel wat de inhoud als de voorwaarden betreft, zo er geen protest wordt tegen aangetekend binnen de 8 dagen na datum factuur Dit protest dient te gebeuren bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot.

Betaling

 1. Onze facturen moeten binnen de 30 dagen betaald worden, tenzij schriftelijk anders vermeld. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag automatisch en zonder, dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, verhoogd met 10%, met een minimum van 50 euro Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mee een verwijlintrest te betalen van 12% op het totale factuurbedrag, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Voornoemde bedragen staan los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure- en gerechtskosten.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde werken, concepten, designs, (alsook onder de werknamen RESPONSUM hetzij gefactureerde goederen blijven de volle eigendom van RESPONSUM vzw tot de volledige betaling van de prijs, inclusief belastingen en andere aankleven zoals voorzien in art. 101 van de Faillissementswet. Dit eigendomsvoorbehoud is absoluut en tegenstelbaar opzichtens elkeen, die enig recht of voorrecht op deze goederen meent te kunnen laten gelden, hetzij ingevolge een algemeen recht of voorrecht, hetzij ingevolge een bijzonder recht of voorrecht.

Sancties

 1. De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de schadevergoedingen dewelke volgens het SOFAM-tarief an 300% van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-ta-rief, met een minimum van 300 euro. is verschuldigd bij gebruik van naamtekening met een andere naam dan deze van de werkelijke auteur en/of van zijn rechthebbende.
 2. In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens art. 624.1.2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.
 3. Eventuele betwistingen kunnen alleen door de rechtbanken van het arrondissement Tongeren worden beslecht.
RESPONSUM I ARTE FACIT I
vzw • BEEMDSTRAAT 30 • 3730 KORTESSEM • info@RESPONSUM.be • BE 0453 895 464